Základní škola

Vzděláváme žáky v pěti ročnících 1.stupně a v šestém ročníku 2.stupně podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání LUKOVSKÁ ŠKOLA.

Dbáme na položení pevných základů celoživotního vzdělávání žáků s ohledem na jedinečnost každého dítěte.

Snažíme se o propojení života školy se životem obce a její otevřenost vůči všem dětem, rodičům i ostatní veřejnosti.

Nadstandartní vybavení školy dotváří motivující atraktivní podmínky pro vzdělávání.

Učíme děti s láskou a porozuměním, vedeme je k důslednému dodržování dohodnutých pravidel chování.

Největší množství vyučovacích hodin věnujeme tradičně základním předmětům - českému jazyku a matematice.

Velký důraz klademe na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět.

Naše škola zůstala věrná výchovně vzdělávacímu charakteru školního vyučování. Témata etické výchovy proto prolínají všemi vzdělávacími oblastmi.

Cizím vyučovacím jazykem je angličtina. Základní škola vyučuje angličtinu jako povinný předmět od 1.třídy.

Vzhledem ke skvělému technickému zázemí využívá škola počítačovou učebnu, mobilní tabletovou učebnu, 3 interaktivní tabule, každá třída má svůj dataprojektor a počítačové zázemí. Výuku práce s ICT zařazujeme do vyučování od 1.třídy. 

Všichni žáci mají možnost navštěvovat i nepovinný předmět náboženství.

Poskytujeme bohatou nabídkou zájmových aktivit nejen pro žáky školy, ale i komunitu celé obce.Spolupráce s ostatními organizacemi:

MŠ Lukov,

Sdružení Kaštánek,

Spolek přátel hradu Lukova,

Domov seniorů,

Český červený kříž,

Centrum primární prevence,

KPPP Zlín,

spádové ZŠ

ZUŠ Morava a dalšími subjekty.

 

Školská rada:

předsedkyně - Miroslava Holíková

členové -

Martina Janotová

Kateřina Březíková

Renáta Mikšíková

Veronika Ponížilová

Michal Teplý

pdf

Platné předpisy v oblasti školství

pdf

Výroční zpráva o činnosti školy 2015/2016

pdf

Legislativní rámec

pdf

Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

pdf

Krizový plán školy

pdf

Školní vzdělávací program

pdf

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/2014

pdf

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

pdf

Výroční zpráva o činnosti školy 2017-2018

pdf

Informace o zpracování osobních údajů

pdf

Informace o poskytování informací

pdf

Kontrolní záznam GDPR

pdf

Nabídka konzultací a poradenství odborníků zapojených do projektu MAP II

pdf

Výroční zpráva o činnosti školy 2018-2019

pdf

Výroční zpráva o poskytování informací

pdf

Rozvrh hodin_září

pdf

Školní řád_příloha_Manuál

pdf

Mimořádné opatření od 10.9.2020

pdf

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

pdf

Provozní rozpočet 2020

pdf

Státní rozpočet 2020

pdf

Střednědobý provozní rozpočet 2020-2022

pdf

Školní řád_příloha_ Metodika distančního vzdělávání

pdf

Školní řád 2020-2021

pdf

Příroda je nejlepší lékař_pracovní listy

pdf

Informace MŠMT ke vzdělávání od 18.11.2020