Projekty

Naše škola je zapojena do projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II", který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit v území s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních
školách a organizacích neformálního vzdělávání. 

V září 2018 jsme zahájili realizaci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010540 s názvem "Podpora vzdělávání žáků ZŠ Lukov"který bude podpořen z prostředků ESF a MŠMT ČR částkou 694 307 Kč. Cílem projektu je rozvoj v oblasti kariérového vzdělávání, podpora společného vzdělávání a souvisejících extrakurikulárních aktivit v naší základní škole.

Cílem projektu "Rozvoj infrastruktury ZŠ Lukov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003462  v celkové hodnotě 4 074 744 Kč s 90% podporou MPMR ČR a IROP EU byla modernizace a pořízení vybavení do 3 odborných a 1 kmenové učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, digitální technologie, přírodní vědy a technické a řemeslné obory, vybudovaná kmenová učebna řeší problematiku nárůstu počtu žáků, snížení kapacit tříd, aj.Součástí projektu bylo také budování prvků bezbariérovosti školy, dále zajištění konektivity školy v souladu minimálními předepsanými standardy a  provedení drobných úpravy venkovního prostranství.

Od února 2017 do srpna 2018 jsme realizovali projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004845 "Podpora společného vzdělávání v lukovské škole", který byl podpořen z prostředků ESF a MŠMT ČR částkou 388 438 Kč. Cílem projektu byla podpora společného vzdělávání a extrakurikulárních aktivit v naší základní škole.

Od školního roku 2016/2017 je škola zapojena do pokusného ověřování programu "Hodina pohybu navíc", které vyhlásilo MŠMT ČR a NÚV. Smyslem programu je poskytnout žákům 1.-3.třídy navíc hodinu tělovýchovných a sportovních aktivit týdně v rámci vzdělávacího programu školní družiny.

Projekt "Lukovské příměstské prázdninové tábory" CZ.03.1.51/0.0/15_013/0000077 poskytuje podporu rodičům dětí 1.stupně ZŠ v období vánočních, jarních a hlavních prázdnin od 18.7.2016 do 18.7.2018. Celkově bude podpořen částkou 545 775 Kč.

Jazykové vzdělávání žáků i učitelů školy formou blended learning bylo v roce 2015 podpořeno projektem "Výuka angličtiny v ZŠ Lukov" CZ.1.07/1.1.00/57.0667 částkou 82 580 Kč.

Od školního roku 2012/13 je naše škola zapojena do mezinárodního programu GLOBE na podporu zájmu žáků o přírodní vědy a životní prostředí.

Od školního 2015/2016 se škola svými environmentálními aktivitami zařadila do programu Ekoškola.

Z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu byl  škole na školní rok 2015/2016  poskytnut příspěvek na vytvoření společensky účelného místa asistenta pedagoga a pracovní příležitosti pro uklízeče a pomocníka ve vzdělávacím zařízení v rámci veřejně prospěšných prací. Na školní rok 2016/2017 je opět poskytován příspěvek v období 15.9.2016 až 28.2.2017 na vytvoření společensky účelného místa.

Naše snaha o vytváření bezpečného prostředí pro žáky školy byla v roce 2015 podpořena MŠMT ČR v projektu "Zabezpečení ochrany lukovské školy" částkou  29 000 Kč.

Od Státního fond životního prostředí jsme v roce 2015 získali podporu na projekt "Vybavení učeben lukovské školy pro EVVO" ve výši 60 315 Kč.

V partnerství s dalšími školami jsme se v roce 2014/2015 zúčastnili projektu s podporou EU a MŠMT ČR  "ICT jako nástroj inovace". V rámci projektu bylo pořízeno 7 dotykových notebooků Dell Inspiron a pedagogičtí pracovníci absolvovali 63 školení z oblasti metodiky a práce s ICT. Naše finanční spoluúčast na projektu činila 324 996 Kč.

Ve spolupráci s Fondem národního vzdělávání absolvovali ve školním roce 2013/2014 a 2014/2015 na naší škole svoje "Stáže ve firmách" čtyři stážisti.

Americká obchodní společnost podpořila v roce 2013 náš projekt "One world, many traditions", na podporu zájmu o jazykové vzdělávání částkou 30 000 Kč.

Ministerstvo životního prostředí ČR poskytlo v roce 2013/2014 dotaci na vybudování "Malého arboreta lukovské školy" ve výši 70 000 Kč.

Od školního roku 2010/2011, kdy naše škola pilotovala projekt "Comenia Script", se žáci vedle klasického vázaného písma učí i tvary psacího písma nevázaného.

Ve spolupráci s NIDV jsme byli v roce 2013/2014 pilotní školou projektu "Učebnice etické výchovy".

Od školního roku 2011/12 provozujeme s počáteční podporou Nadace DKS "Otevřený klub mládeže". Projekt byl podpořen částkou  10 000 Kč.

Ve školních letech 2010/2011 a 2011/2012 jsme realizovali projekt "Zlepšení podmínek pro vzdělávání v lukovské škole" podpořený EU OP VK a státním rozpočetem ČR ve výši 612 879 Kč.

V rámci projektu EVVO "Lukov-brána Hostýnských vrchů", podporovaného Zlínským krajem, vznikly v roce 2008/2009 v okolí Lukova naučné stezky s pracovními listy pro žáky základních škol. Projekt byl podpořen částkou 99 000 Kč.