Nástup do školy 25.5.2020

Nástup do školy 25.5.2020 photo
Vážení rodiče, milé děti,
 
níže najdete odkaz na informační video o školním režimu a provozních opatřeních od pondělí 25.5.2020:
 
 
 
 
 
 
Informace o obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách

Dodatek č.2 Školního řádu 2019/2020

Č.j.Lš  70/2020

 

Dle harmonogramu MZ ČR a Vlády ČR o uvolňování opatření  kvůli omezení  šíření onemocnění COVID-19,  na základě  souboru hygienických a bezpečnostních pokynů MŠMT ČR  k ochraně zdraví a provozu základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 a  vyhlášky 211/2020 Sb.o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a souvisejícího metodického pokynu MŠMT ČR tímto dodatkem č.2 Školního řádu

 

ruším dodatek č.1 a obnovuji možnost prezenční výuky žáků

s účinností od 25.května 2020

v prostorách Základní školy Lukov

 za těchto změněných podmínek:

 

 

Ad 1/ Provoz a vnitřní režim školy

 

1.         Při cestě do školy a ze školy a v prostoru před školou se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

2.         Provoz školy pro žáky začíná v 7:40 a končí v 16:00. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Po celou dobu provozu školy je budova školy uzamčena. Otvírání zajišťují pouze zaměstnanci školy.

 

3.         Provoz školní družiny se přerušuje do odvolání.

           

4.         Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a odvádí do třídy, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

 

5.         Složení skupin-tříd žáků se stanoví předem a je neměnné. Doporučený počet žáků ve školní skupině je 15 a bude možné jej navýšit za splnění podmínky, že každý žák má vlastní lavici a je možno dodržet rozestup mezi lavicemi 2 m (min.1,5 m). Žáci bez svolení přiřazených pedagogických pracovníků nevycházejí z určených prostor a neopouštějí skupinu.

 

 

6.         Časový a prostorový harmonogram příchodu skupin:

 

1.třída 7:50 – 8:00      západní vchod ze dvora školy, odložení svrchního oděvu a přezutí naproti

vchodu do vyhrazených úložných prostor

 

2.třída 7:50 – 8:00      severní vedlejší vchod od multifunkčního centra obce, odložení svrchního

oděvu a přezutí u vchodu do vyhrazených úložných prostor

 

3.třída 7:40 – 7:50      severní vedlejší vchod od multifunkčního centra obce, odložení svrchního

oděvu a přezutí u vchodu do vyhrazených úložných prostor

 

4.třída 7:40 – 7:50      hlavní vchod do školy, odložení svrchního oděvu a přezutí v žákovské šatně

 

5.třída 7:50 – 8:00      hlavní vchod do školy, odložení svrchního oděvu a přezutí v žákovské šatně

 

 

7.         Do školy přicházejí žáci ve vhodném volnočasovém oblečeni, ve kterém mohou absolvovat vyučování ve vnitřních i venkovních prostorách školy včetně relaxačních pohybových aktivit. Při vstupu do školy odkládají pouze svrchní oděv a přezouvají se do přezůvek sportovního charakteru.

 

8.         Všichni žáci i zaměstnanci školy ve společných prostorách používají zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a podepsaný sáček na uložení roušky. S pomocí zřizovatele poskytne škola každému žákovi 2 roušky.

 

9.         Neprodleně po přezutí a příchodu do třídy  musí každý použít dezinfekci na ruce.

Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). 

 

10.       Každý žák sedí v samostatné lavici. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit zakrytí úst a nosu, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se zakrytí úst a nosu nosit i ve třídě.

 

11.       V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

 

12.       Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.  Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z prezenčního vzdělávání. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

 

 

13.       Časový harmonogram vzdělávání:.

 

            začátek      relaxační přestávka   konec vyučování    oběd               zájmové vzdělávání

 

1.třída 8:00                9:00-9:30                    13:30               10:30-12:30                13:30-16:00

 

2.třída 8:00                 9:30-10:00                  13:30               11:00-12:30                13:30-16:00

 

3.třída 7:50                10:00-10:30                 14:00               11:30-13:00                14:00-16:00

 

4.třída 7:50                10:30-11:00                 12:00               12:00-13:00               

 

5.třída 8:00                11:00-11:30                 12:30               12:30-13:30               

 

 

14.       Přestávky ve vyučovacích blocích kromě velké relaxační přestávky stanovuje vyučující s ohledem na dodržování zásad školského zákona, vyhlášky o základním vzdělávání, věkové zvláštnosti, biorytmus žáků a náročnost jednotlivých úkolů.

 

15.       Žáci 1. až 3.třídy mají vyučování přerušeno obědovou přestávkou a následným relaxačním pobytem ve venkovních prostorách. Poté se vracejí po skupinách do tříd a pokračují ve vyučování do určeného konce. Po celou dobu neopouštějí svoji skupinu pod vedením přidělených pedagogických pracovníků. Všichni žáci 1.až 3.třídy, kteří se chtějí zúčastnit prezenčního vyučování, se budou stravovat ve školní jídelně, v dohodnutých případech z vlastního stravovacího balíčku.

 

16.       Pro žáky 1.až 3.třídy bude organizováno po ukončení vyučování i zájmové vzdělávání do 16:00  ve stejných skupinách jako vyučování. V průběhu zájmového vzdělávání mohou žáci kdykoli odcházet domů dle dohody se zákonnými zástupci.

 

17.       Žáci 4. a 5.třídy odcházejí po vyučování domů. Pokud se chtějí stravovat ve školní jídelně, odcházejí do jídelny společně se skupinou pod vedením pedagogických pracovníků a po obědě odcházejí domů. Pro žáky 4.a 5.třídy není organizováno odpolední zájmové vzdělávání.

 

18.       Školní stravování zajišťuje školní jídelna MŠ Lukov v náhradních prostorách hotelu Tuskulum Lukov dle platných zákonných norem. Platby budou vybírány pomocí inkasa nebo hotovostně ve školních skupinách učiteli školy.

 

19.       V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin žáků. Při stravování jsou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídě. Dále je nutné zajistit rozestupy mezi jednotlivými skupinami. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku. 

Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.  Jinak se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

 

20.       Nepřítomnost žáků ve škole a odhlašování obědů  bude evidovat pověřený zaměstnanec školy Mgr.Horňáček v daný den do 8:00. Kontaktní  telefon: 724 304 996.

 

21.       Žákům se nedoporučuje nošení mobilních telefonů do školy. V případě používání mobilních telefonů mají žáci povinnost je v době vyučování vč. přestávek a zájmového vzdělávání vypnout. V případě opakovaného porušení zákazu bude telefon po dobu pobytu ve škole umístěn do trezoru ve sborovně.

 

22.       Prezenční vyučování není povinné a je na zvážení zákonných zástupců, zda se ho žák zúčastní. V rámci ochrany rizikových skupin žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.

 

23.       Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka čestné prohlášení (viz příloha č.2)  písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

24..      Zákonný zástupce je povinen oznámit vedení školy na přiloženém formuláři (viz příloha č.1) zvolenou formu vzdělávání (distanční nebo prezenční s docházkou do školy) do 18. 5. 2020, a to:

- mailem – reditel@zslukov.com

- datovou schránkou – c4nmfac

- poštou – ZŠ Lukov, Pod Kaštany 32, 76317 Lukov

- osobním předáním formulářů ve škole nebo do poštovní schránky

 

 

Ad 6/ Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům je třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosahování pokroku. Pro hodnocení práce žáků upřednostňuje do konce školního roku 2019/2020 hodnocení formativní ve smyslu zpětné vazby a pozitivní motivace žáků. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

 

 

V Lukově 7.5.2020                            PaedDr. Jolana Vlková, ředitelka školy

                                                         reditel@zslukov.com, +420 608 302 456

 

 

 

 

Zpět